حمل و نقل کالا

ارسال سنگ

سنگ ساختمانی که شما از ما خریداری کرده اید حداکثر دو روز پس از تاييد پرداخت، ارسال خواهد شد.

هزينه هاي ارسال شامل هزينه هاي بسته بندي و باربری مي شوند.