طراحی و مهندسی

جدید

طراحی و مهندسی

10000 Items

0 ریال

Add to wishlist

  .در این بخش طراحی  محاسبات و مشاوره تخصصی بسته به شرایط  کاری فنر با توجه به حساسیت های زیرانجام می پذیرد

نیروی فنر

دوام فنر

افت ماندگاری مجاز

قطرداخل فنر

قطرخارج فنر

طول بسته مجاز

طول بازی فنر