فنرهای پیچشی

جدید

فنرهای پیچشی

10000 Items

0 ریال

Add to wishlist

الف ) در این بخش مفتولهایی با مقطع گرد ، توسط دستگاه نورد ( سرد ) به صورت تسمه چهار گوش ، نیم گرد و ... تغییر مقطع داده می شود.
ب ) در این قسمت ورق یا مفتولهای فولادی ( با مقاطع مختلف ) بوسیله دستگاههای پرس به اشکال گوناگون فرم دهی می گردد.